മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co

[PDF / Epub] ☀ മതിലുകള്‍ Author Vaikom Muhammad Basheer – 59pic.co തിരുവനന്തപുരം സെന്‍‌ട്രല്‍ ജയിലിന്റെ പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ ബഷീര്‍ എഴുതിയ അതിരുവനന്തപുരം സെന്‍‌ട്രല്‍ ജയിലിന്റെ പശ്‌ചാത്തലത്തില്‍ ബഷീര്‍ എഴുതിയ അസാധാരണമായ ഒരു പ്രണയ കഥയാണ് മതിലുകള്‍ ‘കൌമുദി ’ ആഴ്‌ചപതിപ്പിന്റെ 1964 ലെ ഓണം വിശേഷാല?.

??‍ പ്രതിയിലാണ് മതിലുകള്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്ടി കെ പരീക്കുട്ടി ചന്ദ്രതാരയുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിച്ച ‘ഭാര്‍ഗവീനിലയം ’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്ക.

മതിലുകള്‍ book മതിലുകള്‍ PDF/EPUB??‍ പ്രതിയിലാണ് മതിലുകള്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്ടി കെ പരീക്കുട്ടി ചന്ദ്രതാരയുടെ ബാനറില്‍ നിര്‍മിച്ച ‘ഭാര്‍ഗവീനിലയം ’ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്ക.

മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co

മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co Vaikom Muhammad Basheer is regarded as one of the prominent literary figures ever existed in india He was a legend in KeralaHe was one of those outspoken figures who revolutionized Malayalam Literature and Thus the World Literature itself with his dauntless sarcasm satire and black humorOften referred to as the Beypore Sultan the king of Beypore by the colleagues he was one of the promine

10 thoughts on “മതിലുകള്‍

 1. Nandakishore Varma Nandakishore Varma says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBBasheer's fictionalised prison memoir of his love affair with a voice Basheer in the men's prison falls in love with Narayani in the women's prison on the ot


 2. Arun Raju Arun Raju says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBi have read almost all of Bhashir'swe have COMPLETE WORKS OF VAIKOM MUHAMMED BHASHEER the unbearable feeling after missing a chance of meeting someone who is recognised only by her voice and the feeling of upon released from prisonthe writer puts you in a dilemma which cant be expressed fully it can only be experiencedthat emotion which is difficult to expressonly such a great writer like BHASHEER can pen down such aesthetic feelings


 3. Dhanaraj Rajan Dhanaraj Rajan says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBFour and Half StarsLong back I read it I loved it when I read it


 4. Akash Chandramohan Akash Chandramohan says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBI loved the movie adaptation when I saw it during an IFFK few years ago And reading the book now I am convinced that the movie did the source material justice But there is something so intimate about reading what Basheer wrote rather than seeing it I'd recommend everyone to do both Read the book Watch the movie Both are monumental in its respective form and execution Bra


 5. Younus TM Younus TM says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBA beautiful love story But the ending is pretty confusing


 6. Kiran Kiran says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBa love story by mohamma basheer


 7. Gokul Krishnan Gokul Krishnan says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBWhat if Narayani was Basheer's figment of imagination


 8. Shiva Subbiaah kumar Shiva Subbiaah kumar says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBBlog the BookMathilukal Wall is about the author himself and his never met love both are imprisoned and separated by a huge wall that divides their prisonsGot to know about this ace Malayalam writer and purchased three of his books that was translated in Tamil by காலச்சுவடு Kaalachuvadu publications 'Balyakalasakhi' 'Mathilukal' and 'Enga Uppuppavukku Oru Aana Irunthathu'uotes From The BookBasheer says ” I’m the garden I’m the flower” What about the fruit? Yes I'm the fruit tooMovie Version of Mathilukal Malayalam


 9. Dinesh Sunder Dinesh Sunder says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBOne could feel good of the life of prisoners the freedom they enjoy by the way the author describes it 'Why should I go to the jail outside the prison?' The yearning for love and life makes it a compelling read


 10. K K K K says:

  മതിലുകള്‍ MOBI Ü ↠ Kindle 59pic.co മതിലുകള്‍ book, മതിലുകള്‍ PDF/EPUBYou can go Mr Basheer; you are freesaid the jailorWhy should I be freewho wants freedom?What prompted Basheer to say that he did not want freedom from imprisonment? Read the beautiful story


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *